ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

opdrachtnemer: Meesterlijk Ondernemen, KvK nr.: 74512099, die deze algemene voorwaarden hanteert voor het aanbieden van diensten;

opdrachtgever: de persoon of onderneming die de opdracht voor de diensten verstrekt en voor wiens rekening de kosten komen, ongeacht wie er daadwerkelijk deelneemt aan een traject c.q. de uitvoering van de dienst;

partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer;

overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en alle verdere handelingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures en inclusief deze op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden;

diensten: alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten en diensten waaronder coaching, (online) trainingen en andere vormen van begeleiding en/of advisering, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

programma/traject: een door opdrachtnemer aangeboden programma of coachingstraject met verschillende onderdelen, zoals training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in informatiemateriaal van opdrachtnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten (en alle daarmee verband houdende handelingen) waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

3. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtgever zijn aanvaard.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Opdrachtnemer en opdrachtgever treden alsdan in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming blijvend met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

7. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van opdrachtnemer wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte of aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van deze algemene voorwaarden.

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbieding of offerte worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding/offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal zijn aanbieding hierop baseren.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle door opdrachtnemer vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsook eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, dan wel indien zich bijzondere omstandigheden voordoen die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Denk hierbij aan plotselinge prijsstijgingen bij derden zoals aanbieders van trainingslocaties en samenwerkingspartners of anderszins te maken onvoorziene extra kosten.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin vanartikel 3 lid 1. Voorts komt de overeenkomst tot stand indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt of indien de opdrachtnemer een aanvang maakt met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden.

2. De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tevens tot stand door ondertekening door opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door digitale aanmelding door opdrachtgever conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden van opdrachtnemer en deelname door opdrachtnemer is aanvaard en bevestigd.

3. De overeenkomst voor het volgen van een online training komt tot stand door de digitale aanmelding van een afnemer, conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een online training.

4. De overeenkomst tot koop van een product komt tot stand door elektronische aanvaarding van opdrachtgever van het online aanbod daartoe van opdrachtnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

1. Een bindende overeenkomst conform artikel 3 houdt voor de opdrachtnemer een inspanningsverplichting in en expliciet geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden indien de in de overeenkomst beoogde adviseur, trainer of coach door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren vande overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft, waarna opdrachtgever gehouden is om het gewijzigde honorarium te voldoen.

5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en/of indirect ontstaan.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

8. Is opdrachtnemer toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal opdrachtnemer zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Opdrachtnemer zal de daarmee gepaard gaande extra kosten voor zijn rekening nemen.

9. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals (maar niet beperkt tot) bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

Artikel 9. Overmacht

1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

3. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, ziekte (dan wel daarmee samenhangend preventiebeleid), overheidsmaatregelen, diefstal of op elke andere wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. 

Artikel 10. Herroepingsrecht voor consumenten

1. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van opdrachtnemer en waarbij opdrachtgever bovendien gebruikt maakt van middelen voor communicatie op afstand, zoals internet of telefonie is sprake van koop op afstand.

2. Een consument heeft in beginsel 14 dagen na schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst de tijd om zonder opgave van reden af te zien van de aankoop, behoudens het in lid 3 bepaalde.

3. Indien opdrachtnemer een consument is en hij (al dan niet bewust) kiest voor directe levering van de dienst of het product (aldus binnen de termijn van 14 dagen) bijvoorbeeld door directe levering van digitale inhoud zoals toegang tot een online leeromgeving of e-book, dan wel indien opdrachtnemer binnen deze termijn besluit deel te nemen aan een coachingsessie, training of event, doet opdrachtgever nadrukkelijk afstand van het herroepingsrecht.

Artikel 11. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten betreffende door opdrachtnemer ontwikkelde trainingen, programma’s, modellen, technieken, documenten, alsmede andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van opdrachtnemer berusten bij opdrachtnemer, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

2. Het intellectueel eigendomsrecht betreffende de in lid 1 genoemde uitingen worden uitdrukkelijk niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het niet toegestaan om enig door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, noch aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

4. Inloggegevens voor toegang tot e-learning zoals de Legal Success Academy zijn strikt persoonlijk en mogen, tenzij sprake is van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, niet gedeeld worden met derden. Opdrachtnemer is gerechtigd om opdrachtgever de verdere toegang per direct te ontzeggen.

5. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door opdrachtnemer geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 13. Betaling

1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per prestatie c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van uur- of dagtarieven.

2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en verblijfkosten en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van (ten behoeve van de overeenkomst) ingeschakelde derden.

3. Opdrachtnemer zendt opdrachtgever facturen voor door hem geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd facturen elektronisch te verzenden naar het door opdrachtgever aangegeven e-mailadres.

5. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6. Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.

7. Indien opdrachtgever niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd, welke gelijk is aan de wettelijke rente, over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden.

8. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.

9. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

10. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en daarnaast zal opdrachtnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever.

11. Binnenkomende betalingen van opdrachtgever strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats verschuldigde rente alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en strekken vervolgens ter voldoening van de langst openstaande facturen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door opdrachtgever.

12. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 14. Incassokosten

1. Ingeval opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtnemer bevoegd om zijn vordering langs gerechtelijke weg te incasseren. In dat geval is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders, advocaten en andere deskundigen, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van de hoofdsom te zijn met een minimum van € 150,00.

2. Opdrachtgever is over alle verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst met opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op basis van een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet op basis van een resultaatsverbintenis. Het uiteindelijke resultaat is immers mede afhankelijk van factoren waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

2. Opdrachtnemer verstrekt dan ook geen garantie met betrekking tot het resultaat van door hem verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen.

3. Opdrachtnemer kan door opdrachtgever enkel financieel aansprakelijk worden gesteld voor de door opdrachtgever, tijdens een training of coachingsessie op een door opdrachtnemer verzorgde locatie, geleden zaakschade en/of letselschade indien deze toe te rekenen is aan een verwijtbaar handelen dan wel nalaten van opdrachtnemer.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van opdrachtgever of indien opdrachtgever niet de instructies van opdrachtnemer opvolgt.

6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het eventueel leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door opdrachtgever betaalde bedrag ingeval van een ondeugdelijke levering.

8. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het eventueel uitgekeerde bedrag van diens (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor opdrachtnemer geldende eigen risico, in voorkomend geval.

9. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, immateriële schade en bedrijfsschade (met inbegrip van gederfde winst) daaronder begrepen.

10. Opdrachtnemer sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte, zelfstandige hulppersoon of andere derden, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

12. Iedere rechtsvordering jegens opdrachtnemer, behalve een rechtsvordering die door aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de rechtsvordering.

Artikel 16. Vrijwaring

1. Opdrachtnemer zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke opdrachtnemer jegens opdrachtgever is.

2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van opdrachtnemer bedingen.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan opdrachtnemer door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

4. Indien opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 17. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

Algemeen

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

2. Indien opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gemaakte kosten, alsmede de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Reeds betaalde bedragen zijn derhalve niet onverschuldigd betaald en zullen niet worden gerestitueerd, tenzij opdrachtnemer meent dat de bijzondere omstandigheden van het geval een uitzondering rechtvaardigen.

3. Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, waarbij opdrachtgever zich ervan dient te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door opdrachtnemer. De annulering is pas een feit wanneer deze door opdrachtnemer is bevestigd. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail.

Aanvullende bepalingen voor het specifieke geval:

Annulering incompany opdracht

4. Opdrachtgever is bij annulering van een incompany trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd:

– binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag.

– binnen 2 weken voor aanvang 1e trainingsdag, 75% van het offertebedrag.

– binnen 3 weken voor aanvang 1e trainingsdag, 25% van het offertebedrag.

– eerder dan 4 weken voor aanvang 1e trainingsdag, geen kosten tenzij opdrachtnemer kosten heeft moeten maken ten behoeve van de opdracht welke hij niet meer kosteloos kan annuleren. In dat geval is opdrachtgever verplicht om deze kosten te voldoen.

Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies

5. In geval van een bestaande afspraak voor coaching- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

6. Indien sprake is van een no show doordat opdrachtgever of de aangewezen deelnemer niet tijdig op de afgesproken locatie verschijnt, kan niet kosteloos een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Annulering langlopende (maatwerk) opdrachten

7. Opdrachtgever kan tot 2 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos annuleren, tenzij anders is overeengekomen. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste begeleidings-/ trainings- of coachingsdag is opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

8. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de begeleiding/training of coaching de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van het traject, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

Annulering koop online programmas en digitale producten

9. Indien opdrachtgever geen consument is kan de aankoop niet worden geannuleerd.

10. Indien opdrachtgever een consument is geldt het bepaalde in artikel 10 lid 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18. Persoonsgegevens

1. Opdrachtnemer behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

2. De uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens van opdrachtgever worden opgenomen in het klantenbestand van opdrachtnemer. Deze worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkene op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door opdrachtnemer.

3. Opdrachtgever stemt automatisch in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

4. Indien opdrachtgever geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij dit te allen tijden laten weten aan opdrachtnemer en zal de informatievoorziening per direct worden stopgezet.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 

 

 

 

Meesterlijk Productief Traject

Voor advocaten en juristen die meester willen worden in time-management. Je leert hoe je meer omzet genereert in minder werkuren. Deelnemers winnen minimaal een uur tijd per dag, wat resulteert in gemiddeld € 50.000,- tot € 100.000 extra omzet per jaar. Of veel meer vrije tijd. Meld je hier aan voor de wachtlijst. We starten weer in 2023!

Nieuwsbrief

Je bent succesvol aangemeld voor de wachtlijst van het Meesterlijk Productief Traject!